loading

Mgr. Bc. Tomáš Gazda advokát

Profesionál v oblasti právních služeb

Více

Právní
služby

Právní služby poskytuji pro všechny subjekty práva České republiky (občany, podnikatele, obchodní korporace, územní samosprávné celky).

V rámci své právní praxe zastupuji klienty před soudy a jinými orgány, vykonávám obhajobu ve věcech trestních, uděluji právní porady, sepisuji listiny, zpracovávám právní rozbory, vykonávám advokátní úschovu peněz a listin a také další formy právní pomoci v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Jako advokát vám rád pomohu s řešením nejrůznějších úkonů v oblasti práva.

 

V rámci své právní praxe se zaměřuji především na následující právní odvětví:

 • DEVELOPMENT


 • BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A SVJ

  více na delenidomu.cz
 • PRÁVO NEMOVITÝCH VĚCÍ A KATASTR NEMOVITOSTÍ

 • CIZINECKÉ PRÁVO
 • OBČANSKÉ PRÁVO včetně MANŽELSKÉHO MAJETKOVÉHO a DĚDICKÉHO PRÁVA


 • OBCHODNÍ PRÁVO


 • RODINNÉ PRÁVO


 • PRACOVNÍ PRÁVO


 • TRESTNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO


 • INSOLVENČNÍ PRÁVO


 • ZAKLÁDÁNÍ A LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ


 • SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK


 • SOUDNÍ SPORYPři poskytování právních služeb spolupracuji s notáři, soudními exekutory, insolvenčními správci, znalci a odhadci, daňovými poradci, účetními kancelářemi a zahraničními advokátními kancelářemi.

Cena
služeb

Cena právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a stavovskými předpisy České advokátní komory.

Cenu právní služeb si s klientem sjednávám individuálně zejména s ohledem na druh a rozsah požadovaných právních služeb, jejich skutkovou a právní složitost, časovou náročnost a časové požadavky klienta.

 

Cena právních služeb může být sjednána zejména některým z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací:

 • Hodinová sazba

  výše odměny se stanoví jako součin sjednané hodinové sazby a počtu započatých hodin strávených poskytováním právní služby klientovi
 • Úkonová odměna

  výše odměny se stanoví jako součin úkonů právní služby poskytnutých klientovi a sjednané sazby či sazby stanovené dle advokátního tarifu za jeden úkon právní služby
 • Paušální částka

  výše odměny se stanoví paušální částkou za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.
 • Podíl na hodnotě

  výše odměny se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci.

Úvodní konzultace, nevede-li k převzetí věci, je honorována částkou 1.000,- Kč + DPH.

Při požadavku klienta na poskytnutí právní služby ještě v den, kdy klient právní službu poptává nebo do následujícího pracovního dne nebo v den pracovního volna, si vyhrazuji právo zvýšit výši své odměny až o 100%.

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

Kontakt

Mgr. Bc. Tomáš Gazda, advokát
Zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17 028


Adresa:

Sídlo: Zlín, Sedmdesátá 7055, 760 01

Pobočka: Uherské Hradiště, Prostřední 132, 686 01


Telefon: 
+420 732 378 438


E-mail: 
office@akgazda.cz, gazda@akgazda.cz


IDDS:
gemxz7k

 

IČO: 051 751 01
DIČ: CZ8806144545
Bankovní spojení: 2113294921/2700
Zvláštní účet určený k přijímání plateb pro klienty: 2113294948/2700